Obsługa dotycząca nabywania ulgowych usług transportowych (UUT) na 2023 rok, odbywać się będzie wyłącznie drogą korespondencyjną.

Wnioski o wykup UUT można składać w trakcie całego 2023 roku, jedynie wniosek na nabycie ulgi w klasie dowolnej, należy złożyć do PKP S.A. do dnia 31 marca 2022 r. (liczy się data wpływu).

Wniosek wraz z załącznikami, tj. dowodem wpłaty oraz aktualnym dokumentem potwierdzającym pobieranie emerytury/renty, można przesłać:

 1. pocztą tradycyjną – Poczta Polska (dokumenty należy przesłać na właściwy adres, w zależności od tego,
  w którym z punktów świadczeń przejazdowych byliście Państwo obsługiwani (wykaz adresów pocztowych do pobrania).
 2. pocztą elektroniczną - e-mail (dokumenty należy przesłać na właściwy adres e-mail, w zależności od tego, w którym z punktów świadczeń przejazdowych byliście Państwo dotychczas obsługiwani (wykaz adresówe-mail do pobrania).
 3. przez formularz kontaktowy na stronie PKP S.A. pod linkiem.

Do wniosku należy dołączyć:

 • potwierdzenie uiszczenia opłaty,
 • aktualny dokument potwierdzający pobieranie emerytury/renty (odcinek emerytalno – rentowy lub zaświadczenie wystawione przez właściwy organ lub wyciąg bankowy uwzględniający wpływ emerytury/renty od właściwego organu ze wskazaniem: imienia i nazwiska wnioskodawcy, nazwy organu emerytalno – rentowego, daty, znaku świadczenia(wniosek do pobrania))

Szczegółowe informacje można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny (wykaz numerów telefonów do pobrania).

OSOBY UPRAWNIONE

Osobami uprawnionymi są:

 • emeryt,
 • rencista w związku z niezdolnością do pracy, wypadkiem przy pracy na kolei lub chorobą zawodową powstałą w związku z pracą na kolei,
 • rencista rodzinny,

obsługiwany przez PKP S.A., o ile spełnia warunki określone w Porozumieniu w sprawie ulgowych usług transportowych z dnia 27.11.2013 r.

PAKIETY

UUT mogą być nabywane w 2 pakietach:

 1. pakiet I obejmuje przewoźników:
 • PKP Intercity S.A.
 • Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o.
 • PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.
 • Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
 1. pakiet II obejmuje przewoźników:
 • POLREGIO sp. z o.o.
 • Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
 • Koleje Śląskie sp. z o.o.
 • Koleje Dolnośląskie S.A.
 • Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o.
 • Koleje Małopolskie sp. z o.o.

KOSZTY

Koszt wykupu ulgi zależy od wybranego pakietu oraz klasy przejazdu:

 • pakiet I kl. 2: 72,36 zł
 • pakiet I kl. dowolna: 274,24 zł
 • pakiet II: 72,36 zł
 • pakiet I kl. 2 i pakiet II: 129,56 zł
 • pakiet I kl. dowolna i pakiet II: 331,44 zł.

Opłata za wydanie duplikatu zagubionej bądź zniszczonej legitymacji wynosi:

 • 60,50 zł za pierwszy duplikat,
 • 121,00 zł za drugi duplikat,
 • 302,51 zł za trzeci duplikat.

SPOSÓB DOKONANIA PŁATNOŚCI

Opłatę wnosi się na numer rachunku bankowego jednostki organizacyjnej PKP S.A. obsługującej wnioskodawcę:

 • PKP S.A. Centrala
 • 12 1020 1026 0000 1702 0348 5679
 • PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku
 • 22 1020 1026 0000 1302 0348 5695
 • PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach
 • 67 1020 1026 0000 1002 0348 5711
 • PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie
 • 17 1020 1026 0000 1202 0348 5737
 • PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu
 • 22 1020 1026 0000 1002 0348 5745
 • PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie
 • 20 1020 1026 0000 1602 0348 5778
 • PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu
 • 30 1020 1026 0000 1202 0348 5794
 • PKP S.A. Oddział Kolejowa Medycyna Pracy
 • 20 1020 1026 0000 1302 0348 5828.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Dokumentem poświadczającym możliwość korzystania z ulgowych usług transportowych jest legitymacja, ważna wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość.

Termin ważności legitymacji ważnej (aktywnej) w 2022 roku, na której wszystkie nadrukowane dane
(tj. imię, nazwisko, rodzaj pobieranego świadczenia – emerytura/renta, pakiet, klasa przejazdu) są nadal aktualne i która nie jest zniszczona (jej stan wizualny/techniczny nie budzi zastrzeżeń), zostanie przedłużony w systemie komputerowym na rok 2023, po nadesłaniu uzupełnionego wniosku wraz z załącznikami.

Nowa papierowa legitymacja na 2023 rok zostanie wydrukowana i wysłana wyłącznie w przypadku, kiedy wnioskodawca nie posiadał wykupionych UUT na 2022 rok, legitymacja aktywna w 2022 roku jest zniszczona i nie można odczytać zawartych na niej danych albo dane nadrukowane na legitymacji ważnej w 2022 roku nie są aktualne z powodu:

-           zmiany nazwiska,

-           zmiany rodzaju pobieranego świadczenia (np. nastąpiło przejście z renty na emeryturę albo
z emerytury na rentę rodzinną),

-           wnioskowania o inny pakiet lub inną klasę przejazdu niż na 2022 rok.

W przypadku:

 • utraty legitymacji, należy niezwłocznie powiadomić PKP S.A.,
 • utraty uprawnienia do korzystania z ulgowych usług transportowych, legitymacje należy niezwłocznie zwrócić do PKP S.A.,
 • odstąpienia legitymacji lub przejazdu na podstawie sfałszowanej (podrobionej przerobionej) legitymacji, wnioskodawca traci posiadanie uprawnień do korzystania
  z ulgowych usług transportowych do końca roku kalendarzowego, na który zostały wykupione.

Osoby korzystające z ulgowych usług transportowych, mogą nabywać bilety:

 • jednorazowe,
 • okresowe:
 • odcinkowe imienne miesięczne,
 • sieciowe imienne roczne lub kwartalne, ważne w danym roku kalendarzowym.

Minimalna opłata za przejazd, nie może być niższa niż 50% ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego, stosowanego przez przewoźnika w danej klasie i kategorii pociągu.

Ceny biletów i zasady odprawy określają odrębne przepisy wydawane przez przewoźników.

W internetowym serwisie sprzedaży biletów PKP Intercity S.A. (serwis e-IC), można kupić bilety sieciowe ważne w pociągach tego przewoźnika. Do serwisu e-IC można wejść przez stronę internetową:  www.intercity.pl.

Bilet zakupiony przez serwis e-IC:
- można wydrukować dowolną ilość razy i w każdym momencie,
- można okazać na urządzeniu elektronicznym.

W serwisie można kupić rezerwacje do biletu sieciowego a także samodzielnie zmienić dane na bilecie sieciowym:
- imię i nazwisko – dowolną ilość razy przed rozpoczęciem ważności biletu,
- imię i nazwisko, kategorię osoby uprawnionej (np. z pracownika na emeryta) – po jednym razie po rozpoczęciu ważności biletu.