Obsługa dotycząca nabywania UUT na 2024 rok, odbywać się będzie wyłącznie drogą korespondencyjną.

Wnioski o wykup UUT można składać w trakcie całego 2024 roku, jedynie wniosek na nabycie ulgi w klasie dowolnej, należy złożyć do PKP S.A. do dnia 31 marca 2024 r. (liczy się data wpływu).

Wniosek wraz z załącznikami, tj. dowodem wpłaty oraz aktualnym dokumentem potwierdzającym pobieranie emerytury/renty, można przesłać:

 • pocztą tradycyjną – Poczta Polska (dokumenty należy przesłać na właściwy adres, w zależności
  od tego, w którym z punktów świadczeń przejazdowych byliście Państwo obsługiwani)
  wykaz adresów pocztowych do pobrania
 • pocztą elektroniczną - e-mail (dokumenty należy przesłać na właściwy adres e-mail, w zależności
  od tego, w którym z punktów świadczeń przejazdowych byliście Państwo dotychczas obsługiwani)
  wykaz adresów e-mail do pobrania
 • przez formularz kontaktowy na stronie PKP S.A. pod linkiem.

Do wniosku należy dołączyć:

 • potwierdzenie uiszczenia opłaty
 • aktualny dokument potwierdzający pobieranie emerytury/renty (odcinek emerytalno – rentowy
  lub zaświadczenie wystawione przez właściwy organ lub wyciąg bankowy uwzględniający wpływ emerytury/renty od właściwego organu ze wskazaniem: imienia i nazwiska wnioskodawcy, nazwy organu emerytalno – rentowego, daty, znaku świadczenia)
  wniosek do pobrania

Szczegółowe informacje można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny.
wykaz numerów telefonów do pobrania

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z UUT

Osobami uprawnionymi są:

 • emeryt
 • rencista w związku z niezdolnością do pracy, wypadkiem przy pracy na kolei lub chorobą zawodową powstałą w związku z pracą na kolei
 • rencista rodzinny

obsługiwany przez PKP S.A., o ile spełnia warunki określone w Porozumieniu w sprawie ulgowych usług transportowych z dnia 27.11.2013 r.

PAKIETY

UUT mogą być nabywane w 2 pakietach:

 1. pakiet I obejmuje przewoźników:
 • PKP Intercity S.A.
 • Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o.
 • PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.
 • Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
 1. pakiet II obejmuje przewoźników:
 • POLREGIO sp. z o.o.
 • Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
 • Koleje Śląskie sp. z o.o.
 • Koleje Dolnośląskie S.A.
 • Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o.
 • Koleje Małopolskie sp. z o.o.
KOSZTY

Koszt wykupu ulgi zależy od wybranego pakietu oraz klasy przejazdu:

 • pakiet I kl. 2

74,96 zł

 • pakiet I kl. dowolna

300,26 zł

 • pakiet II

74,96 zł

 • pakiet I kl. 2 i pakiet II

133,00 zł

 • pakiet I kl. dowolna i pakiet II

358,30 zł.

Opłata za wydanie duplikatu zagubionej bądź zniszczonej legitymacji wynosi:

 • pierwszy duplikat

60,50 zł

 • drugi duplikat

121,00 zł

 • trzeci duplikat

302,51 zł.

SPOSÓB DOKONANIA PŁATNOŚCI

Opłatę wnosi się na numer rachunku bankowego jednostki organizacyjnej PKP S.A. obsługującej wnioskodawcę:

 • PKP S.A. Centrala

12 1020 1026 0000 1702 0348 5679

 • PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku

22 1020 1026 0000 1302 0348 5695

 • PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach

67 1020 1026 0000 1002 0348 5711

 • PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie

17 1020 1026 0000 1202 0348 5737

 • PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu

22 1020 1026 0000 1002 0348 5745

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie

20 1020 1026 0000 1602 0348 5778

 • PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu

30 1020 1026 0000 1202 0348 5794

 • PKP S.A. Oddział Kolejowa Medycyna Pracy

20 1020 1026 0000 1302 0348 5828.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Dokumentem poświadczającym możliwość korzystania z UUT jest legitymacja, ważna wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość.

W 2024 roku obowiązywać będą nowe legitymacje (nie będzie przedłużenia terminu ważności legitymacji ważnych w roku 2023). Oznacza to, że każda osoba, która wystąpi o nabycie UUT na 2024 rok, otrzyma drogą pocztową nową legitymację (jedną lub dwie, w zależności od ilości nabytych pakietów).

W przypadku:

 • utraty legitymacji, należy niezwłocznie powiadomić PKP S.A.,
 • utraty uprawnienia do korzystania z UUT, legitymacje należy niezwłocznie zwrócić do PKP S.A.,
 • odstąpienia legitymacji lub przejazdu na podstawie sfałszowanej (podrobionej przerobionej) legitymacji, wnioskodawca traci posiadanie uprawnień do korzystania z UUT do końca roku kalendarzowego, na który zostały wykupione.

Osoby korzystające z UUT, mogą nabywać bilety:

 • jednorazowe,
 • okresowe:
 • odcinkowe imienne miesięczne,
 • sieciowe imienne roczne lub kwartalne, ważne w danym roku kalendarzowym.

Minimalna opłata za przejazd, nie może być niższa niż 50% ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego, stosowanego przez przewoźnika w danej klasie i kategorii pociągu.

Ceny biletów i zasady odprawy określają odrębne przepisy wydawane przez przewoźników.