Jednym z celów polityki Unii Europejskiej jest integracja europejskiego systemu kolejowego. Do zadań PKP S.A., jako spółki reprezentującej Grupę PKP, należy współpraca międzynarodowa w tym zakresie. Chodzi m.in. o wymianę informacji oraz wpływanie na rozwój europejskiego systemu transportowego.

PKP S.A. jest członkiem kolejowych organizacji międzynarodowych. W sprawach związanych z unijną polityką transportową współpracuje z Ministerstwem właściwym ds. transportu, Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz innymi urzędami centralnymi.

Spółka bierze udział w pracach międzynarodowych kolejowych grup roboczych, a efektem tych prac są wspólne stanowiska, propozycje zmian czy działania lobbingowe na szczeblu unijnym.

PKP S.A. wykonuje swoje obowiązki między innymi za pośrednictwem zagranicznych Przedstawicielstw, które posiadają status wykonawczych jednostek organizacyjnych.

Spółka jest stroną wielu umów zawartych z kolejami państw sąsiadujących. Czuwa nad ich wykonywaniem, uczestniczy w przygotowywaniu zmian i uzupełnień do tych dokumentów, jak też w zawieraniu kolejnych porozumień i umów.

Jakie korzyści przynosi współpraca międzynarodowa? Do najważniejszych należą:

  • poprawa jakości usług kolejowych, rozwój kolei i wzmocnienie jej pozycji na rynku usług transportowych,
  • harmonizacja, ujednolicenie i doskonalenie warunków technicznych i eksploatacyjnych, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa,
  • budowa strategicznych ponadnarodowych modeli rozwoju kolei, w szczególności rozwój paneuropejskiego systemu transportu kolejowego.

Kontakt z przedstawicielstwami PKP S.A. za granicą można znaleźć Przedstawicielstwa PKP S.A. za granicą.