Dokumentem regulującym przedmiotowo-podmiotowy zakres, zasadę, sposób oraz tryb przekazywania mienia PKP S.A. na podstawie art. 39b. i 39c. ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” jest: Regulaminu przekazywania w drodze umowy darowizny mienia PKP S.A. w trybie art. 39b. i art. 39c. ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe".

Oto jego główne założenia:

 1. Przedmiotem darowizn może być:
 • pojazd historyczny (art. 39b) - spełniający warunki określone w art. 4 ust. 6h) ustawy o transporcie kolejowym, np.: zabytkowy wagon, lokomotywa parowa lub pojazd kolejowy związany z historycznym wydarzeniem itp.;
 • materiały lub urządzenia (art. 39c) – materiały lub urządzenia, które zostały uzyskane w trakcie prowadzonych prac remontowych, modernizacyjnych lub likwidacji infrastruktury kolejowej, np. zdemontowane tory, rozjazdy itp. – zbędne dla PKP S.A.
 1. Wnioskodawcą/Obdarowanym może być:
 • o nieodpłatne przekazanie historycznego pojazdu kolejowego (art. 39b) ubiegać może się organizacja pozarządowa posiadająca osobowość prawną oraz status OPP lub posiadająca świadectwo bezpieczeństwa lub certyfikat bezpieczeństwa oraz co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zakresie sprawowania opieki nad kolejowymi zabytkami ruchomymi, realizowanej w sposób określony w ustawie o ochronie zabytków,
 • o nieodpłatne przekazanie mienia będącego materiałami lub urządzenia (art. 39c) ubiegać może się:
  • jednostka samorządu terytorialnego albo
  • organizacja pozarządowa zarządzająca drogą kolejową w sposób określony w ustawie o transporcie kolejowym,

              a przekazane mienie ma służyć utrzymaniu drogi kolejowej lub poprawie jej stanu technicznego.

 1. Proces przekazania mienia w podziale na etapy:
 • Wnioskodawca składa w Spółce uzupełniony Wniosek o przekazanie w drodze umowy darowizny mienia PKP S.A.
 • Rozpatrzenie Wniosku (weryfikacja formalno-prawna, wymagane uzgodnienia, wycena przedmiotu darowizny).
 • Uzyskanie wymaganych decyzji i zgód korporacyjnych.
 • Zawarcie umowy darowizny i przekazanie przedmiotu darowizny.

       Ponadto:

 • Wnioskodawca ponosi koszty związane z procesem darowizny tj. koszt wyceny darowanego mienia, koszty zawarcia umowy darowizny, koszty odbioru, demontażu, transportu i ewentualnego zwrotu przedmiotu darowizny oraz inne koszty określone w umowie darowizny;
 • W przypadku nie wyrażenia zgody na udzielenie darowizny Spółka pisemnie zawiadamiania o tym fakcie Wnioskodawcę;
 • Spółka zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o przyznanie darowizny na każdym jego etapie bez podania przyczyny;
 • Informacja o dokonanych darowiznach będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki;
 • W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu, Spółka zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień.

Wnioski należy kierować na adres:

Polskie Koleje Państwowe S.A.
Al. Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
z dopiskiem: Biuro Administracji i Eksploatacji Nieruchomości

Dokumenty do pobrania

Wniosek i regulaminFormat plikuPliki do pobrania
Wniosek o przekazanie w drodze umowy darowizny mienia PKP S.A. DOC Pobierz plik 
Regulamin przekazywania mienia przez PKP S.A. PDF Pobierz plik