PKP S.A. sprzedaje nieruchomości w trybie:

  • przetargu,
  • bezprzetargowym,
  • rokowań,
  • zamiany nieruchomości.

Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu:

PKP S.A. przeprowadza przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji oraz pisemny nieograniczony (ofertowy). Mogą wziąć w nim udział osoby fizyczne, prawne oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej. PKP S.A. ogłasza przetarg w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym:

  • 30 dni przed terminem przetargu, jeśli cena wywoławcza nieruchomości przekracza 5 tys. euro,
  • 60 dni przed terminem, jeśli cena wywoławcza wynosi co najmniej 500 tys. euro; tę informację ponawia się 30 dni przed datą przetargu.

Niezależnie od ceny wywoławczej nieruchomości ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronie internetowej PKP S.A.

Spółka może też sprzedawać nieruchomości w trybie rokowań. W tym przypadku ogłoszenie ukazuje się w prasie ogólnokrajowej co najmniej 21 dni przed terminem składnia ofert. Oferty należy złożyć 7 dni przed wyznaczonym terminem rokowań.

Szczegółowe zasady dotyczące sprzedaży nieruchomości i przetargów określają przepisy ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 46 poz. 543 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przez Polskie Koleje Państwowe Spółkę Akcyjną przetargów oraz rokowań na zbycie aktywów trwałych (Dz. U. Nr 155 poz. 1231) oraz regulacje wewnętrzne.

Nazwa Temat Data Kategoria Źródło Format Rozmiar pliku Plik do pobrania
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 2009 Rozporządzenie PKP SA PDF 0.55 MB Pobierz plik