PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Polskie Koleje Państwowe S.A. podejmą wspólne działania, aby PKP TELKOL sp. z o. o., odpowiedzialna za utrzymanie kolejowych urządzeń telekomunikacyjnych,  w przyszłości wzmocniła potencjał zarządcy infrastruktury. Dzisiaj obie spółki podpisały w tej sprawie list intencyjny. Nowa struktura przyczyni się do lepszej niezawodności urządzeń telekomunikacyjnych i większego bezpieczeństwa na kolei.

Podpisany list intencyjny określa zasady przyszłej współpracy między kolejowymi spółkami oraz ustanawia za cel strategiczny dołączenie PKP TELKOL sp. z o. o. do struktur  PLK  S.A. Podpisany dokument rozpoczyna proces przejęcia przez zarządcę infrastruktury od PKP S.A. (spółki - matki  w Grupie PKP oraz zarządcy nieruchomości, w tym dworców kolejowych) jednostki, której działalność jest ściśle związana z utrzymaniem łączności na kolei i zapewnieniem bezpieczeństwa w ruchu pociągów.

Do końcowych decyzji potrzebne będą wyceny i analizy - obie spółki deklarują współpracę na tej płaszczyźnie, która będzie mogła przełożyć się na porozumienie dotyczące aktywów i zasobów ludzkich PKP TELKOL sp. z o. o..

- Podpisany dziś dokument to element porządkowania zarządzania kolejowymi spółkami i podziału kompetencji. To także dowód woli współpracy, której długofalowe efekty przełożą się na sprawniejszą i lepszą jakościowo obsługę zarówno pasażerów, jak i przewoźników kolejowych - mówi Alan Beroud, prezes zarządu PKP S.A.

- TELKOL w strukturach PLK S.A. wzmocni potencjał Spółki i zapewni odpowiedni poziom niezawodności urządzeń telekomunikacyjnych i bezpieczeństwa na sieci kolejowej. To kolejny krok porządkujący i usprawniający zarządzanie koleją w Polsce - powiedział Piotr Wyborski, prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

***

PKP TELKOL sp. z o. o. (do końca roku 2017 pod nazwą PKP Utrzymanie), powstała w kwietniu 2014 r. w wyniku wydzielenia z TK Telekom spółka z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zajmującej się utrzymaniem w sprawności urządzeń telekomunikacyjnych, służących do bezpiecznego prowadzenia ruchu pociągów. Na przełomie lat 2017 / 2018 spółka  połączyła się z PKP Budownictwo sp. z o.o., przejmując jej udziały. Obecnie właścicielem 100% udziałów w PKP TELKOL sp. z o.o. jest PKP S.A.