fundacja

KIM JESTEŚMY?

Fundacja Grupy PKP została założona w 2013 roku w celu prowadzenia działalności społecznie użytecznej i dobroczynnej. Spółki Grupy PKP systematycznie przeznaczają część wypracowanego dochodu na cele społeczne dlatego, że rynek kierujący się wyłącznie zasadą zysku, nie doprowadzi do jedności społecznej, która stanowi niezbędny warunek sprawnego funkcjonowania państwa.

fundacja

WŁADZE FUNDACJI

Na podstawie Statutu Fundacji (§16 ust. 1 oraz §20 ust. 1), Zarząd PKP S.A. powołuje organy statutowe Fundacji: Radę Fundacji oraz Zarząd Fundacji ...

fundacja

STATUT FUNDACJI

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U.91.46.203 z 1991 r. z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2010 Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), innych obowiązujących przepisów dotyczących działalności organizacji pożytku publicznego i wolontariatu oraz postanowień Statutu ...

fundacja

SPRAWOZDANIA

 

Fundacja sporządza sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491 z późn. zmianami), Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zmianami) oraz przepisami Ustawy o rachunkowości z dn. 29 września 1994 r (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zmianami).