Polskie Koleje Państwowe S.A. są spółką dominującą w Grupie PKP, która od 2022 roku funkcjonuje na zasadach holdingu. PKP S.A. to również jeden z największych w Polsce zarządców nieruchomości – gruntów, budynków, budowli i lokali mieszkalnych. Majątek PKP S.A. stanowią zarówno obiekty pełniące funkcje związane z obsługą transportu kolejowego, jak i nieruchomości o charakterze typowo komercyjnym. Celem Spółki jest zarządzanie nieruchomości w sposób pozwalający w maksymalnym stopniu wykorzystać ich potencjał oraz czerpać długofalowe zyski.

PKP są właścicielem większości (około 90%) czynnych dworców kolejowych, a jednym z priorytetów Spółki jest zapewnienie wysokiego standardu obsługi, w tym bezpieczeństwa, podróżnych korzystających z tych obiektów i usług kolei. Obecnie Spółka realizuje największy w swojej historii program przebudowy dworców, w ramach którego zmodernizowanych i wybudowanych od podstaw zostanie łącznie około 200 obiektów. Część inwestycji dworcowych została już ukończona. Spółka inicjuje także przedsięwzięcia dla branży logistycznej oraz realizuje zadania z obszaru badań i rozwoju.

Polskie Koleje Państwowe ściśle współpracują ze wszystkimi uczestnikami rynku kolejowego w Polsce oraz instytucjami rządowymi i samorządowymi. PKP S.A. reprezentują polską kolej na arenie międzynarodowej, w tym we wszystkich kluczowych międzynarodowych organizacjach branżowych o zasięgu europejskim i światowym. W celu współpracy z instytucjami Unii Europejskiej funkcjonuje stałe Przedstawicielstwo PKP w Brukseli.

Statut PKP S.A.

Strategia podatkowa PKP S.A.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej PKP S.A. za 2021 rok

Informacja o realizowanej strategii podatkowej PKP S.A. za 2022 rok

Władze PKP S.A.

Zarząd

Alan Beroud – Prezes Zarządu

Dr  Alan Beroud jest menadżerem z wieloletnim doświadczeniem, związanym m.in. z branżą kolejową. Od 2019 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu operatora kolejowego SKM, gdzie wprowadzał m.in. kluczowe programy zwiększające efektywność energetyczną pojazdów oraz infrastruktury kolejowej. Dr Beroud posiada także szerokie doświadczenie w realizacji inwestycji infrastrukturalnych oraz w zarządzaniu projektami o znaczeniu strategicznym w zakresie kolei, budownictwa i energetyki. Realizował i nadzorował w tych obszarach projekty międzynarodowe na rynkach globalnych.

Nowy Prezes Zarządu PKP S.A. jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz energetyki na Politechnice Śląskiej. Posiada stopień doktora uzyskany w Instytucie Bezpieczeństwa i Informatyki Uniwersytetu w Krakowie, tytuł EMBA dla sektora energetycznego (Uniwersytet Gdański we współpracy z Aix En Provence) oraz Master of Project Management na Uniwersytecie George Washington w USA. Ukończył też szkolenia i kursy dodatkowe na Harvard University, MIT oraz Tsinghua University.

 
 
 
 
Andrzej Bułczyński Członek Zarządu

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ukończył również studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej, Wydział Inżynierii Lądowej w zakresie „Zarządzania projektami infrastrukturalnymi w budownictwie kolejowym”. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w Departamencie Nieruchomości i Planowania Przestrzennego w Ministerstwie Infrastruktury. Od niemal 16 lat związany z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. Pracę w spółce rozpoczął w Biurze Nieruchomości i Geodezji Kolejowej, gdzie zajmował się m.in. umowami dotyczącymi gospodarowania majątkiem spółki z pozostałymi spółkami Grupy PKP. Następnie w Biurze Planowania Strategicznego odpowiadał za współpracę z podmiotami zewnętrznymi w zakresie zagospodarowania terenów kolejowych, gdzie do najważniejszych projektów należała zabudowa linii kolejowej w sąsiedztwie stacji Gdańsk Główny (CH Forum Gdańsk). We współpracy z PKP S.A. doprowadził do zrealizowania kluczowych inwestycji dotyczących przebudowy stacji i dworców w Gliwicach, Bydgoszczy i Szczecinie. W ostatnich latach, pracując w Biurze Strategii, był odpowiedzialny za przygotowanie i wdrożenie Programu Kolej + oraz nadzorowanie Programu Przystankowego i Krajowego Planu Odbudowy
w zakresie dotyczącym infrastruktury kolejowej.

 
 
 
 
Dariusz Grajda - Członek Zarządu

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej na kierunku Automatyka i Inżynieria Komputerowa, ponadto studiów podyplomowych „Samorząd Terytorialny i Rozwój Lokalny” na Uniwersytecie Warszawskim oraz „Zarządzenie – Marketing – Logistyka w spółkach kapitałowych grupy PKP S.A.” na Uniwersytecie Szczecińskim. Od 2005 r. związany jest ze spółką „Koleje Mazowieckie – KM”, gdzie rozpoczynał pracę jako główny specjalista, następnie był kierownikiem zespołu i dyrektorem Biura Handlowego, a w latach 2012-2024 był członkiem zarządu. Członek Rady Programowej Instytucji Kultury „Stacja Muzeum” w Warszawie. Od 2016 r. prezes Związku Samorządowych Przewoźników Kolejowych.

 

 

 

 

 

Paweł Lisiewicz Członek Zarządu

Absolwent MBA na Akademii Koźmińskiego, nauk politycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Hansard Research Scholars Programme na London School of Economics. Ukończył także Studium Prawa Spółek UW, kursy z zakresu finansów przedsiębiorstw Ernst&Young Academy of Business oraz kursy Railway Engineering-Integral Approach i Real Time Operations na Delft University of Technology. Zdał egzamin do Państwowego Zasobu Kadrowego KSAP. Jest managerem z kilkunastoletnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych w obszarze publicznym. Od ponad 3 lat członek zarządu ds. rozwoju w Szybkiej Kolei Miejskiej. W latach 2007-2015 jako pracownik służby cywilnej i administracji publicznej, był dyrektorem komunikacji i relacji inwestorskich w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz kierował Gabinetem Prezydenta RP, z ramienia MSP był przewodniczącym lub członkiem rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (m.in. Enea S.A., Presspublica Sp. z o.o., PAIZ, Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.). Odbył staże w Institute of Economic Affairs w Londynie i Atlas Economic Research Foundation w Waszyngtonie.

 
 
 
 
 

Członkowie Rady Nadzorczej PKP S.A.

 

Jarosław Bełdowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Visiting Professor w Riga Graduate School of Law. Absolwent Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu w Leuven oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania oraz nadzoru korporacyjnego. Członek rad nadzorczych, w tym niezależny, spółek polskich oraz zagranicznych. Wykonuje zawód radcy prawnego.

 
 
 
 
 
 
Tomasz Warsza – Członek Rady Nadzorczej

Jest urzędnikiem mianowanym i absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej z zakresu wyceny nieruchomości. Ponadto złożył pozytywnie egzamin dla kandydatów do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W ciągu swojej kariery zawodowej pracował w różnych instytucjach publicznych. Od 14 lat związany jest z Ministerstwem Infrastruktury, obecnie na stanowisku dyrektora Departamentu Transportu Kolejowego. W 2015 r. sprawował funkcję dyrektora ds. projektów multidyscyplinarnych w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A. W latach 2022-2024 pełnił funkcję Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie Transportu Kolejowego, gdzie wcześniej był naczelnikiem odpowiedzialnym za licencjonowanie przewozów kolejowych oraz zatwierdzanie stawek dostępu do infrastruktury. Pełnił również funkcje członka oraz przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP PLK S.A. Jego pierwszym dużym sukcesem było stworzenie od podstaw Departamentu Inwestycji Kolejowych w resorcie infrastruktury, który następnie połączono z Departamentem Kolejnictwa. Odegrał również istotną rolę w tworzeniu rządowych planów rozwoju infrastruktury kolejowej, definiowaniu planów inwestycyjnych dla PKP PLK S.A. na lata 2010-2013 oraz projekcie restrukturyzacji spółki Przewozy Regionalne.

 

 
 
Andrzej Massel – Członek Rady Nadzorczej

Ukończył z wyróżnieniem Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej, gdzie następnie uzyskał stopień doktora nauk technicznych. W 2022 r. na Politechnice Warszawskiej uzyskał stopień dra hab. w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport. Od 1990 r. związany z Centrum Naukowo-Technicznym Kolejnictwa (obecnie Instytut Kolejnictwa), gdzie w latach 2005-2010 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. Studiów i Projektów Badawczych. Jest współautorem licznych prac studialnych dotyczących inwestycji transportowych w Polsce, w tym studium wykonalności modernizacji linii E-65 Warszawa – Gdynia i studium wykonalności przedłużenia pierwszej linii Metra Warszawskiego. W 2005 r. kierował realizacją wstępnego studium wykonalności budowy linii dużych prędkości Wrocław/Poznań – Łódź – Warszawa. Był szefem zespołu przygotowującego Master Plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 r. Jest też współautorem koncepcji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. W latach 2010-2013 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury (następnie Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej). Od 2014 r. ponownie na stanowisku zastępcy dyrektora Instytutu Kolejnictwa, a od 2022 r. pełni funkcję dyrektora Instytutu. Jego prace badawcze dotyczą infrastruktury kolejowej i jej wykorzystania. Jest autorem obszernej monografii „Metody i narzędzia oceny wykorzystania infrastruktury transportowej na przykładzie badań infrastruktury kolejowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1989-2019” oraz redaktorem monografii dot. Łódzkiego Węzła Kolejowego i działalności Instytutu Kolejnictwa.

 
 
Arkadiusz Ignasiak – Członek Rady Nadzorczej

Łukasz Szarawara – Członek Rady Nadzorczej

Finansista z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu finansami. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość oraz studiów podyplomowych Informatyki Gospodarczej. Swoją karierę zawodową rozpoczynał od pracy jako analityk w jednym z Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. W kolejnych latach odpowiadał za finanse w firmie – operatorze telekomunikacyjnym oraz jednej z największych polskich grup farmaceutycznych, gdzie uczestniczył w projektach M&A, restrukturyzacyjnych, podatkowych i wdrożeniach kluczowych systemów informatycznych. W latach 2013-2016 jako Dyrektor Zarządzający ds. Finansowych PKP S.A. i Grupy PKP wraz z Zespołami, za których działanie odpowiadał zrealizował z sukcesem min. projekty centralizacji funkcji finansowej, uruchomienia systemu elektronicznego obiegu dokumentów finansowych, cen transferowych oraz dotyczące zarządzania ryzykami finansowymi, ubezpieczeniami oraz należnościami. Od kilku lat wykorzystuje swoje doświadczenie, doradzając przedsiębiorcom w pozyskiwaniu finansowania oraz usprawnianiu procesów finansowych. Jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej i przewodniczącym Komitetu Audytu Fiserv Polska S.A. Hobbystycznie biega po górach i podróżuje z rodziną odkrywając ciekawe miejsca w Polsce i za granicą.

 

 
 
 
Barbara Miszczuk – Członek Rady Nadzorczej

Związana z koleją od ponad 40 lat. Podczas wieloletniej pracy zawodowej realizowała zadania z zakresu obsługi spraw pracowniczych. Od 1 stycznia 2013 r. jest zatrudniona w Biurze Spraw Pracowniczych PKP S.A. na stanowisku eksperta. Posiada bardzo duże doświadczenie zawodowe i wiedzę w rozwiązywaniu problemów pracowniczych. Inicjator i współtwórca Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników spółek PKP Cargo Connect Sp. z o.o. oraz Transgaz S.A. Od 2006 r. przewodnicząca Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Oddziale Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie. Po zmianach organizacyjnych od 2012 r. pełni funkcję przewodniczącej Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w PKP S.A. oraz członka Prezydium i Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ ”Solidarność”. Jest również członkiem Rady Krajowego Sekretariatu Transportowców NSZZ „Solidarność” oraz członkiem Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk, a od 2018 r. pełni funkcję członka Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

 
 
 
 
Jan Przywoźny – Członek Rady Nadzorczej

Z koleją zawodowo związany od 42 lat. W Polskich Kolejach Państwowych pracę podjął w 1978 r. Następnie pracował na różnych stanowiskach m.in. w Przewozach Regionalnych oraz Kolejach Mazowieckich. Od lat zaangażowany w działalność związków zawodowych, gdzie pełnił wiele istotnych funkcji, czego ukoronowaniem 27 czerwca 2019 r. było nominowanie na członka Rady Dialogu Społecznego przez Prezydenta RP. Natomiast w styczniu 2020 r. został zaprzysiężony przez Marszałek Sejmu RP na członka Rady Ochrony Pracy XI Kadencji. W toku kariery zawodowej został uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi, resortowymi i samorządowymi.

 
 
 
 
 
 
Leszek Miętek – Członek Rady Nadzorczej

Związany z koleją od 35 lat. Absolwent Technikum Kolejowego w Bydgoszczy i Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej. Zdał egzamin Ministra Skarbu Państwa dla członków Rad Nadzorczych spółek SP. Od 2005 r. pełni funkcję Prezydenta Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. W 2006 r. powierzono mu funkcję Wiceprezydenta Europejskiej Federacji Maszynistów i Przewodniczącego Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych. Od 2008 r. zajmuje stanowisko członka Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i od 2010 r. – przewodniczącego Branży Transport OPZZ. W 2015 r. z ramienia OPZZ został członkiem Rady Dialogu Społecznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu interesów Załogi w Radach Nadzorczych PKP CARGO S.A. i PKP S.A. Jako starszy maszynista nadal wykonuje czynnie zawód.

 

 

Wytworzył:          PKP S.A.
Data wytworzenia:       23.04.2013
Opublikował w BIP:      Grzegorz Kustosik
Data opublikowania:      23.04.2013 10:28
Ostatnio zmodyfikował w BIP: Grzegorz Kustosik
Data ostatniej modyfikacji:  22.05.2024 09:54