PKP S.A. pełni nadzór właścicielski nad spółkami Grupy PKP w celu zapewnienia jak najwyższej jakości obsługi transportowo-logistycznej pasażerów i towarów.

PKP S.A. jest również jednym z największych właścicieli nieruchomości w Polsce. W zasobach Spółki znajduje się m.in. ok. 96 tys. ha gruntów oraz 52 tys. budynków i budowli. Jej majątek stanowią zarówno obiekty pełniące funkcje związane z transportem i obsługą podróżnych (dworce kolejowe), jak i nieruchomości  stricte komercyjne.  PKP S.A. prowadzi aktywne działania jako zarządca, polegające m.in. na inicjowaniu inwestycji oraz szukaniu sposobów optymalnego zagospodarowania kolejowych gruntów.

Kluczowym zadaniem PKP S.A.  jest zapewnienie wysokiego standardu usług na dworcach kolejowych. Spółka realizuje szeroko zakrojony program modernizacji dworców, którego celem jest  dostosowanie ich do potrzeb zarówno podróżnych, jak i lokalnych społeczności. Oprócz usług ściśle związanych z podróżą, mają pełnić także funkcje społeczne i miastotwórcze. Ważne uzupełnienie stanowią funkcje komercyjne. W ramach modernizacji wdrażane będą innowacyjne rozwiązania techniczne i architektoniczne. Wśród priorytetów przy realizacji inwestycji  należy wymienić dostosowanie dworców do potrzeb wszystkich grup pasażerów, w tym osób o ograniczonej możliwości poruszania się. realizując inwestycje PKP S.A. zamierza ściśle współpracować z samorządami, m. in. w zakresie tworzenia węzłów przesiadkowych, integrujących kolej z innymi środkami transportu.

Statut PKP S.A.

Władze PKP S.A.

Zarząd

Krzysztof Mamiński – Prezes Zarządu

Krzysztof Mamiski prezes zarzdu PKP300x200

 

 

 

 

 

Związany z koleją od ponad 40 lat. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego i studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego na kierunku europejski model zarządzania. Pracę na kolei rozpoczął w 1980 r., w Ośrodku Informatyki CDOKP w Warszawie. Od 1990 r. był członkiem Komisji Krajowej "Solidarności", pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ "Solidarność" i przewodniczącego Sekretariatu Transportowców związku. W latach 1998-2002 zasiadał w zarządzie Polskich Kolei Państwowych, odpowiadając za restrukturyzację i sprawy pracownicze. Od 2001 do 2012 roku był Prezesem Związku Pracodawców Kolejowych, a od 2002 do 2012 spółki zależnej PKP – Natura Tour sp. z o.o. W latach 2012-2013 był Pełnomocnikiem Zarządu PKP S.A. ds. Dialogu Społecznego w Grupie PKP, a przez następne trzy lata – prezesem przedsiębiorstwa z Grupy PKP CS Szkolenie i Doradztwo sp. z o.o. Następnie od kwietnia 2016 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Przewozów Regionalnych sp. z o.o. W marcu 2017 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu PKP S.A.

Ireneusz Maślany Członek Zarządu

 rsz__dsc3996.jpg

Absolwent dwóch wydziałów Politechniki Warszawskiej – wydziału Mechaniczno Technologicznego i Inżynierii Lądowej oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Licencjonowany zarządca nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy, specjalista od audytu energetycznego. Posiada również uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Menadżer z ponad trzydziestopięcioletnim doświadczeniem zawodowym w wielu sektorach, w tym w zarządzaniu nieruchomościami oraz w samorządzie, w którym pełnił funkcję zastępcy burmistrza Wołomina. Posiada również bogate doświadczenie w nadzorze nad przedsiębiorstwami jako członek zarządu oraz rad nadzorczych. Zawodowo zajmował się również rzeczoznawstwem majątkowym i prowadził kancelarię w tym zakresie. Od 2017 roku związany z Grupą PKP, gdzie pełnił funkcję prezesa zarządu oraz zasiadał w zarządach spółek: Cargosped Terminal Braniewo Sp. z o.o., PKP Cargo Connect Sp. z o.o. i PKP Cargotabor Sp. z o.o. Obecnie członek Rady Nadzorczej Poczty Polskiej S.A. Od sierpnia 2020 r. objął stanowisko członka zarządu PKP S.A. 

Andrzej Antoni Olszewski Członek Zarządu

 

 

 

 

 

Ekonomista z wieloletnim doświadczeniem menadżerskim w finansach i restrukturyzacji. Posiada doświadczenie w pracy na stanowiskach zarządczych, m.in. w dużych międzynarodowych korporacjach i instytucjach finansowych. Był jedną z pierwszych osób w Polsce, które uzyskały wpis na listę maklerów papierów wartościowych w Komisji Papierów Wartościowych (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego). Posiada dyplom Executive MBA Finanse Międzynarodowe. Jest absolwentem studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. W maju 2017 r. objął stanowisko Członka Zarządu PKP S.A.

Krzysztof Golubiewski - Członek Zarządu

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW oraz Master of Business Administration przy Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Od 2001 roku zawodowo związany był z PKO Bankiem Polskim, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Sieci i Optymalizacji Procesów, a następnie Dyrektora Centrum Administracji. Od 2016 r. zaangażowany jest w program „Od papierowej do cyfrowej Polski”, realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Rozwoju. Jest uczestnikiem rady ekspertów IT przy Ministrze Zdrowia. Współpracuje z Instytutem Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w zakresie projektów „Polska Cyfrowa” oraz „Opieka Zdrowotna”. Brał udział w projektach: Konstytucja dla Biznesu, Program zwalczania nadużyć podatkowych i Zwiększenia obrotu bezgotówkowego. W lipcu 2018 r. objął stanowisko Członka Zarządu PKP S.A.

Rafał Zgorzelski - Członek Zarządu

IMG-20200825-WA0000.jpg

Menedżer z kilkunastoletnim stażem pracy. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w przedsiębiorstwach z branży logistycznej, energetycznej i zbrojeniowej. Zasiadał w organach zarządczych oraz nadzorczych spółek kapitałowych. W przeszłości prowadził również własną firmę doradztwa biznesowego. Z wykształcenia doktor nauk humanistycznych w zakresie historii – absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich i Podyplomowych Studiów Zarządzania Sprzedażą w Praktyce w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Posiada także tytuł Executive MBA. Od 14 sierpnia 2020 r. Członek Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. Bezpośrednio przed objęciem tej funkcji pracował w Ministerstwie Aktywów Państwowych, gdzie odpowiadał za nadzór nad spółkami sektora kolejowego oraz przedsiębiorstwami komunikacji samochodowej. Zasiadał także w Radzie Nadzorczej Polskich Kolei Państwowych S.A. Promotor idei patriotyzmu ekonomicznego.

Członkowie Rady Nadzorczej PKP S.A.

Andrzej Kensbok – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i studiów MBA w szkole INSEAD we Francji. Od początku swojej kariery zawodowej związany z działalnością biznesową. Posiada doświadczenie z międzynarodowych korporacji, firm produkcyjnych, konsultingowych, a także z prowadzenia własnej działalności. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem menadżerskim. Prowadził projekty inwestycyjne, restrukturyzacyjne, łączenia spółek, budowania zespołów, a także reorganizacji produkcji i rozwoju sprzedaży, realizowane w Polsce i za granicą. Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych w KGHM Polska Miedź S.A.

Filip Ostrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

 

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych. Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, na której to uczelni obronił również doktorat z prawa gospodarczego prywatnego. Ukończył również prawo i zarządzanie na Uniwersytecie w Aberdeen w Wielkiej Brytanii.  Doświadczenie zawodowe zdobył pracując dla warszawskiego biura międzynarodowej kancelarii prawnej, następnie był zatrudniony na stanowisku menadżerskim w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie S.A. Obecnie jest Dyrektorem Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zasiadaniu w radach nadzorczych. Autor publikacji z obszaru prawa spółek i regulacji sektorowych.

Maciej Baranowski – Członek Rady Nadzorczej

Doktor nauk ekonomicznych, ekspert w obszarze finansów przedsiębiorstw i rynków finansowych oraz wieloletni wykładowca uczelni polskich i zagranicznych (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Nottingham Business School w Wielkiej Brytanii, Dokuz Eylül University w Turcji). W karierze zawodowej jako ekspert i doradca współpracował z przedsiębiorstwami reprezentującymi sektor wydobywczy (współtwórca koncepcji obligacji węglowych), chemiczny, energetyczny, a także z jednostkami samorządu terytorialnego oraz Narodowym Bankiem Polskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w nadzorze właścicielskim, będąc członkiem rad nadzorczych spółek kapitałowych, w tym spółek Skarbu Państwa.

Mirosław Chaberek – Członek Rady Nadzorczej

Profesor nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Logistyki na Uniwersytecie Gdańskim oraz Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (do 2014), profesor Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Autor książek i artykułów naukowych z zakresu transportu kolejowego i logistyki. Twórca sopockiej szkoły logistyki. Autor, współautor lub promotor ponad 130 prac badawczych, projektowych, restrukturyzacyjnych, w tym z zakresu kolejnictwa. W latach 1992-1998 był członkiem rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, spółki samorządowej z kapitałem francuskim. Był również członkiem Sekcji Organizacji i Zarządzania oraz Sekcji Logistyki Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Techniczno-Ekonomicznej przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego oraz wiceprzewodniczącego Rady Naukowej Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa. Był członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W latach 2005-2008 pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa. W okresie od 2015 do maja 2018 r. był Przewodniczącym Rady Nadzorczej PKP S.A.. Obecnie pełni funkcję członka Rady Naukowej Urzędu Transportu  Kolejowego.

Leszek Miętek – Członek Rady Nadzorczej

Związany z koleją od 35 lat. Absolwent Technikum Kolejowego w Bydgoszczy i Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej. Zdał egzamin Ministra Skarbu Państwa dla członków Rad Nadzorczych Spółek SP. Od 2005 r. pełni funkcję Prezydenta Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. W 2006 r. powierzono mu funkcję Wiceprezydenta Europejskiej Federacji Maszynistów i Przewodniczącego Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych. Od 2008 r. zajmuje stanowisko członka Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i od 2010 r. – przewodniczącego Branży Transport OPZZ. W 2015 r. z ramienia OPZZ został członkiem Rady Dialogu Społecznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu interesów Załogi w Radach Nadzorczych PKP CARGO S.A. i PKP S.A. Jako starszy maszynista nadal wykonuje czynnie zawód.

Tomasz Buczyński – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Praktykę zawodową rozpoczął od obsługi prawnej nieruchomości, pracując w samorządzie wojewódzkim. Od 2007 r. związany jest z administracją centralną, od początku w dziedzinie finansowania i realizacji projektów inwestycyjnych ze środków krajowych i unijnych. Od 2010 r. pracuje w komórkach ministra właściwego do spraw transportu, odpowiedzialnych za inwestycje, zarządzanie i finansowanie transportu kolejowego. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Departamentu Kolejnictwa Ministerstwa Infrastruktury. Jest również członkiem Rady Ekspertów ds. inwestycji kolejowych przy Ministrze Infrastruktury.

Tobiasz Szychowski – Członek Rady Nadzorczej

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim oraz Szkoły Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Wilhelma w Münster. Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi. Doświadczenie zawodowe zdobywał w największych kancelariach prawnych, w szczególności jako Szef Departamentu Sporów Sądowych i ADR w jednej z najbardziej prestiżowych polskich firm prawniczych. Następnie objął stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Prawnego i Compliance w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie Spółce Akcyjnej, gdzie prowadził i był odpowiedzialny za wiele kluczowych projektów międzynarodowych oraz rozwój działalności PGNiG na rynku krajowym i zagranicznym. Prawnik rekomendowany w Legal 500 w latach 2013, 2014 i 2015 w dziedzinie Sporów Sądowych i Arbitrażu. Od 2017 roku Przewodniczący Ośrodka Mediacji Gospodarczej przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa. W 2019 roku wyróżniony jako prawnik In-House wpisem na prestiżową listę „General Counsel Powerlist Central and Eastern Europe 2019”. Posiada  wieloletnie  doświadczenie  w  zasiadaniu w radach  nadzorczych.

Jan Przywoźny – Członek Rady Nadzorczej

 

Z koleją zawodowo związany od 42 lat. W Polskich Kolejach Państwowych pracę podjął w 1978 roku. Następnie pracował na różnych stanowiskach m.in. w Przewozach Regionalnych oraz Kolejach Mazowieckich. Od lat zaangażowany w działalność związków zawodowych, gdzie pełnił wiele istotnych funkcji, czego ukoronowaniem 27 czerwca 2019 roku było nominowanie na członka Rady Dialogu Społecznego przez Prezydenta RP. Natomiast w styczniu 2020 roku został zaprzysiężony przez Marszałek Sejmu RP na członka Rady Ochrony Pracy XI Kadencji. W toku kariery zawodowej został uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi, resortowymi i samorządowymi. Najważniejszym z państwowych jest Brązowy Krzyż Zasługi. Natomiast z wyróżnień branżowych nadawana przez Konfederację Pracodawców RP – nagroda „Konfederatka-Przyjaciel Pracodawcy”. Z kolei przez samorząd województwa mazowieckiego w 2015 roku został uhonorowany medalem „Pro Masovia” za swą działalność na rzecz rozwoju gospodarczego, kulturalnego i społecznego Mazowsza.

Barbara Miszczuk – Członek Rady Nadzorczej

Związana z koleją od 37 lat. Podczas wieloletniej pracy zawodowej realizowała zadania z zakresu obsługi spraw pracowniczych. Od 1 stycznia 2013 r. jest zatrudniona w Biurze Spraw Pracowniczych PKP S.A. na stanowisku eksperta. Posiada bardzo duże doświadczenie zawodowe i wiedzę w rozwiązywaniu problemów pracowniczych. Inicjator i współtwórca Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Spółki PKP Cargo Connect Sp. z o.o. Od 2006 r. przewodnicząca Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Oddziale Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie. Po zmianach organizacyjnych od 2012 r. pełni funkcję przewodniczącej Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w PKP S.A. oraz członka Prezydium Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ ”Solidarność”. Jest również członkiem Rady Krajowego Sekretariatu Transportowców NSZZ „Solidarność”, a od 2018 r. pełni funkcję członka Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

 

Wytworzył:          PKP S.A.
Data wytworzenia:       23.04.2013
Opublikował w BIP:      Grzegorz Kustosik
Data opublikowania:      23.04.2013 10:28
Ostatnio zmodyfikował w BIP: Grzegorz Kustosik
Data ostatniej modyfikacji:  31.08.2020 09:54