Polskie Koleje Państwowe S.A.

Polskie Koleje Państwowe S.A. są spółką dominującą w Grupie PKP, która od 2022 roku funkcjonuje na zasadach holdingu. PKP S.A. to również jeden z największych w Polsce zarządców nieruchomości – gruntów, budynków, budowli i lokali mieszkalnych. Majątek PKP S.A. stanowią zarówno obiekty pełniące funkcje związane z obsługą transportu kolejowego, jak i nieruchomości o charakterze typowo komercyjnym. Celem Spółki jest zarządzanie nieruchomości w sposób pozwalający w maksymalnym stopniu wykorzystać ich potencjał oraz czerpać długofalowe zyski.

PKP są właścicielem większości (około 90%) czynnych dworców kolejowych, a jednym z priorytetów Spółki jest zapewnienie wysokiego standardu obsługi, w tym bezpieczeństwa, podróżnych korzystających z tych obiektów i usług kolei. Obecnie Spółka realizuje największy w swojej historii program przebudowy dworców, w ramach którego zmodernizowanych i wybudowanych od podstaw zostanie łącznie około 200 obiektów. Część inwestycji dworcowych została już ukończona. Spółka inicjuje także przedsięwzięcia dla branży logistycznej oraz realizuje zadania z obszaru badań i rozwoju.

Polskie Koleje Państwowe ściśle współpracują ze wszystkimi uczestnikami rynku kolejowego w Polsce oraz instytucjami rządowymi i samorządowymi. PKP S.A. reprezentują polską kolej na arenie międzynarodowej, w tym we wszystkich kluczowych międzynarodowych organizacjach branżowych o zasięgu europejskim i światowym. W celu współpracy z instytucjami Unii Europejskiej funkcjonuje stałe Przedstawicielstwo PKP w Brukseli.

Grupa PKP

Grupa PKP powstała w 2001 r. w wyniku restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe, a w 2022 r. przekształcona została w holding. W skład Grupy PKP wchodzą spółki realizujące zadania z obszarów: przewozów pasażerskich i towarowych, spedycji i logistyki, utrzymania i modernizacji infrastruktury, zarządzania nieruchomościami, budownictwa, informatyki i telekomunikacji, utrzymania i modernizacji taboru kolejowego oraz innych usług. Z zasobów Grupy PKP korzystają niemalże wszystkie podmioty działające na rynku kolejowym w Polsce, w tym samorządowe i komercyjne.

Grupa PKP dąży do rozwoju i budowy silnej pozycji rynkowej, wykorzystując efekt synergii, jednocześnie pamiętając o swojej historii, tradycjach oraz doświadczeniach i osiągnięciach wcześniejszych pokoleń kolejarzy. Działalność Grupy PKP w pełni wpisuje się w krajowe i europejskie strategie związane z ideą zrównoważonego rozwoju, którego jednym z elementów jest wykorzystanie potencjału kolei i jako najbezpieczniejszego i najbardziej ekologicznego środka transportu oraz jej rozwój.

Misją Grupy PKP jest zapewnienie najwyżej jakości kolejowych usług transportowych, realizowanych w łańcuchach dostaw z poszanowaniem zasad efektywności ekonomicznej, świadczonych zgodnie z założeniami polityki transportowej, w ramach krajowego i europejskiego systemu logistycznego otwartej gospodarki rynkowej. Grupa PKP, jako efektywna ekonomicznie, nowoczesna organizacja o wysokim prestiżu społecznym, dąży do trwałego zapewnienia funkcjonalnie zintegrowanych z krajowym i europejskim systemem gospodarczym, bezpiecznych, dostępnych, punktualnych, innowacyjnych, ekologicznych i konkurencyjnych wobec innych gałęzi transportu usług transportowych w łańcuchach dostaw.

Podmioty tworzące holding Grupa PKP

Spółka dominująca

Spółki kluczowe

Spółki wspierające

Informacje o nadzorze właścicielskim pełnionym przez Polskie Koleje Państwowe S.A., w tym wykaz spółek z udziałem PKP S.A.

Informacje o spółkach, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

Nasza historia

Pierwsze linie kolejowe wraz z infrastrukturą do ich obsługi na terenie Polski powstały w I połowie XIX w. Polskie Koleje Państwowe, podległe Ministerstwu Komunikacji z sekcją kolejową, rozpoczęły działalność już w listopadzie 1918 r., wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, sukcesywnie obejmując swoim zasięgiem kolejne części kraju.

W 1926 r. Polskie Koleje Państwowe zostały zorganizowane jako przedsiębiorstwo działające według zasad handlowych. Podstawą prawną zmieniającą status PKP było Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa „Polskie Koleje Państwowe”. W takiej formie PKP funkcjonowały do wybuchu II wojny światowej. Po jej zakończeniu, w tym również po transformacji ustrojowej w 1989 roku, PKP funkcjonowały głównie w formie przedsiębiorstwa pozostającego pod zwierzchnictwem ministerstw właściwych ds. transportu, a w wybranych okresach Dyrekcji Generalnych PKP działających w ramach tychże ministerstw.

W 2000 r. rozpoczęła się największa w historii reforma polskiej kolei, którą zapoczątkowało wejście w życie Ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. Z początkiem 2001 r. Polskie Koleje Państwowe rozpoczęły działalność jako spółka akcyjna, której jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. W kolejnych miesiącach 2001 r. wydzielone zostały spółki odpowiadające za infrastrukturę kolejową, przewozy pasażerskie i towarowe, energetykę, telekomunikację, informatykę oraz inne obszary. Powstałe wówczas i w wyniku kolejnych przekształceń podmioty tworzyły Grupę PKP. Reforma PKP z lat 2000-2001 była również jednym z największych w historii wolnej Polski programów restrukturyzacyjnych. Miała ona decydujący wpływ na obecny kształt rynku kolejowego w Polsce, a jej głównym założeniem była nowa organizacja kolei w oparciu o strukturę spółek prawa handlowego.

17 sierpnia 2022 r. podpisana została Karta Grupy PKP – wielostronna umowa wieńcząca trwające kilka lat prace nad utworzeniem holdingu. Głównym celem przekształcenia Grupy PKP w holding jest wzmocnienie pozycji rynkowej polskiej kolei oraz jej dalszy rozwój.