Formularz zgłoszeniowy dla osób uprawnionych ubiegających się o świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Do każdego zgłoszenia należy załączyć pliki o maksymalnym rozmiarze 5 MB. Załączenie dokumentów jest obowiązkowe w celu realizacji wniosku. W celu załączenia pliku należy kliknąć pole „Wybierz plik/Przeglądaj”, na komputerze pojawi się okno edycyjne, w którym należy wskazać dokument, który powinien zostać załączony. Dopuszczalne rozszerzenia to: jpg, png, bmp, gif, doc, docx, pdf.

Wybierając kontakt za pośrednictwem "Formularza zgłoszeniowego" zdecydowali się Państwo na obsługę drogą elektroniczną. W przypadku chęci skontaktowania się z PKP S.A. pocztą tradycyjną prosimy o pobranie, wypełnienie i przesłanie wniosku wraz z innymi załącznikami na adres: (wykaz adresów do korespondencji do pobrania).

  1. Wniosek o dofinansowanie wypoczynku
  2. Wniosek o dofinansowanie wycieczki turystyczno-krajoznawczej
  3. Wniosek o dofinansowanie wypoczynku dziecka
  4. Wniosek o pomoc finansową
  5. Wniosek o dofinansowanie biletów wstępu na imprezy okolicznościowe, artystyczne, kulturalne i rozrywkowe
  6. Wniosek o dofinansowanie biletów na zajęcia sportowo-rekreacyjne
  7. Wniosek o świadczenie świąteczne
  8. Wniosek o objęcie opieką socjalną
  9. Formularz aktualizacji danych emeryta/rencisty

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenie niniejszego wniosku. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c), d), e), f) i zgodnie z treścią przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO). Dane osobowe pozyskane od Pani/Pana będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsłużenia Pani/Pana korespondencji, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania, np.: z uwagi na związek korespondencji z zawartym stosunkiem prawnym, obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie ewentualnych roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


Administratorem danych osobowych będzie spółka Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A (dalej: PKP S.A.). Aktualne dane kontaktowe inspektora ochrony danych w PKP S.A. dostępne są na stronie internetowej PKP S.A. adres email: iod@pkp.pl


Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


* - pole wymagane


Jeżeli załączniki zawierają wrażliwe dane osobowe, konieczne jest wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez PKP S.A. w celu rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję. Oświadczenia należy składać według wzoru udostępnionego na (Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych szczególnych kategorii)


Po poprawnym wypełnieniu Formularza zgłoszeniowego i po naciśnięciu przycisku "Wyślij" dane zostaną zapisane, a Klient otrzyma na podany w zgłoszeniu adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do rozpatrzenia.